وب سایت شرکت شیرآلات بهداشتی سهند
  • 021-45172
  • sahandtaps.com@gmail.com

شیرآلات کلاسیک

شیر قو دیواری مدل رکسانا

شیر دیواری با علم لوله ای مدل رکسانا

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل رکسانا

شیر توالت با علم اس مدل رسکانا

شیر توالت مدل رکسانا

شیر دوش استاپ مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم ریختگی بلند مدل رکسانا

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل رکسانا

شیر دنباله بلند مدل رکسانا

شیر دوش کج مدل رکسانا

شیر سیلنگی مدل رکسانا

شیر دوش راست مدل رکسانا

شیر قو تو کاسه مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل رکسانا

شیر سه تیکه عربی مدل رکسانا

شیر پیسوال مدل رکسانا

قو دیواری کلاسیک

شیر قو دیواری مدل مینا

شیر دیواری با علم ریختگی بلند

شیر توالت مدل مینا

شیر دوش استاپ مدل مینا

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل مینا

شیر تکپایه با علم ریختگی بلند

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل مینا

شیر دنباله بلند مدل مینا

شیر دوش کج مدل مینا

شیر شیلنگی مدل مینا

شیر دوش راست مدل مینا

شیر قو تو کاسه مدل مینا

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل مینا

شیر سه تیکه عربی مدل مینا

شیر قوی دیواری مدل کرال

شیر دیواری با علم لوله ای مدل کرال

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل کرال

شیر توالت با علم اس مدل کرال

شیر توالت مدل کرال

شیر دوش استاپ مدل کرال

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل کرال

شیر تکپایه با علم ریختگی بالند مدل کرال

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل کرال

شیر دنباله بلند مدل کرال

شیر دوش کج مدل کرال

شیر شیلنگی مدل کرال

شیر دوش راست مدل کرال

شیر قو تو کاسه مدل کرال

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل کرال

شیر سه تیکه عربی مدل کرال

شیر پیسوال مدل کرال

شیر قو دیواری مدل کاستا

شیر دیواری با علم لوله ای مدل کاستا

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل کاستا

شیر توالت مدل کاستا

شیر دوش استاپ مدل کاستا

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل کاستا

شیر تکپایه با علم ریختکی بلند مدل کاستا

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل کاستا

شیر دنباله بلند مدل کاستا

شیر دوش کج مدل کاستا

شیر شیلنگی مدل کاستا

شیر دوش راست مدل کاستا

شیر قو تو کاسه مدل کاستا

شیر تکپایه با علم ریختکی کوتاه

شیر سه تیکه عربی

شیر پیسوال مدل کاستا

شیر قو دیواری مدل شش پر

شیر دیواری با علم لوله ای

شیر دیواری با علم ریختگی بلند

شیر توالت مدل شش پر

شیر دوش استاپ

شیر تکپایه با علم لوله ای

شیر تکپایه با علم ریختگی بلند

شیر شطاف بدون شیلنگ

شیر دنباله بلند

شیر دوش راست

شیر قو تو کاسه

شیر سه تیکه عربی

شیر پیسوال مدل شش پر

نشان عالی مدیریت خلاق تندیس طلائی رضایت مندی مشتری تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تندیس استاندارد کیفیت برتر تندیس استاندارد ایران تندیس طلائی بین المللی صنعت ساختمان ISO-10004 ISO-1002 ISO 9001:2008 IAF European Standard Deutsche مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC)