نمایشگاهها

لیست نمایشگاههای داخلی که شرکت سهند در سال ۹۸  حضور می یابد .

 

تاریخ برگزارینام شهرکارشناس مربوطه
۲۱الی ۲۴ خردادتبریزنوید جعفری
۲۱الی ۲۴ خردادمازندرانبهروز جعفری
۲۸الی ۳۱ خردادرشتبهروز جعفری
۴الی ۷ تیرمشهدمحسن شبانی
۱۱الی ۱۴ تیرشیرازاعظم روزگاری
۱۹الی ۲۲ تیراردبیلبابک امانی
۲۵الی ۲۸ تیرارومیهبابک امانی
۶الی ۹ مردادتهرانکلیه کارشناسان
۲۲الی ۲۵ مردادچهارمحال بختیاریمحسن شبانی
۳۰مرداد الی ۳ شهریورهمداننوید جعفری
۵الی ۸ شهریورکرمانمحسن شبانی
۱۸الی ۲۱ مهر ماهاصفهانمحسن شبانی